Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ178/2022 Π15Θ24 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ Α Α ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡ – ΑΔΑ: Ψ77446907Θ-6ΑΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ178/2022 Π15Θ24 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ Α Α ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡ
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 08:24:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ77446907Θ-6ΑΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου