Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ49Ι46907Θ-Β4Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 26/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 10:21:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ49Ι46907Θ-Β4Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου