ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: Ψ3ΟΤ46907Θ-Τ7Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 08:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΟΤ46907Θ-Τ7Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου