ΧΕ-1612 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2021 – ΑΔΑ: Ψ32Γ46907Θ-ΗΛΦ

Θέμα: ΧΕ-1612 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2021
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:21:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ32Γ46907Θ-ΗΛΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου