ΧΕ-1492 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ψ2ΝΘ46907Θ-ΥΧΙ

Θέμα: ΧΕ-1492 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:33:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΝΘ46907Θ-ΥΧΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου