ΧΕ-1633 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1150/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΔΑ: Ψ2Κ346907Θ-ΑΤ7

Θέμα: ΧΕ-1633 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1150/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:14:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Κ346907Θ-ΑΤ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου