ΧΕ-1626 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ1ΣΣ46907Θ-ΓΞΦ

Θέμα: ΧΕ-1626 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:14:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΣ46907Θ-ΓΞΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου