Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3004/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΥΧΖ46907Θ-ΩΧΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3004/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2022 08:01:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧΖ46907Θ-ΩΧΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου