Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1629 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΤΧΛ46907Θ-8Ω1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1629 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 14:45:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΧΛ46907Θ-8Ω1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου