ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G, ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G – ΑΔΑ: ΩΤ4Φ46907Θ-5ΞΦ

Θέμα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G, ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 10:32:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ4Φ46907Θ-5ΞΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου