ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΑΔΑ: ΩΝ9Η46907Θ-ΧΓ5

Θέμα: ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 14:39:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9Η46907Θ-ΧΓ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου