ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΤΡΑΧΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΩΜΣΥ46907Θ-ΒΩΗ

Θέμα: ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 14:54:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΣΥ46907Θ-ΒΩΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου