Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19068/20-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους "ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ". – ΑΔΑ: ΩΧΝ646907Θ-8ΞΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19068/20-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους "ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ".
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2022 12:44:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝ646907Θ-8ΞΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου