Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ61/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ – ΑΔΑ: ΩΧ2Ο46907Θ-ΘΟΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ61/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 11:58:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2Ο46907Θ-ΘΟΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου