ΧΕ-1572 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2022 – ΑΔΑ: ΩΑΣΧ46907Θ-Σ0Χ

Θέμα: ΧΕ-1572 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:38:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΣΧ46907Θ-Σ0Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου