ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ – ΑΔΑ: Ω3Ρ046907Θ-ΠΣΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Ημερομηνία: 12/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 14:26:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ρ046907Θ-ΠΣΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου