Π22Θ10-2022 – ΑΔΑ: Ω2Ψ546907Θ-ΚΔΖ

Θέμα: Π22Θ10-2022
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 10:49:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ψ546907Θ-ΚΔΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου