ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗ 2022-2023-2024-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: Ω2ΝΟ46907Θ-ΟΨΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗ 2022-2023-2024-2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΝΟ46907Θ-ΟΨΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου