Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 251/2022 Π8Θ5 ΚΕΦ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 9ΒΧ246907Θ-ΝΓΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 251/2022 Π8Θ5 ΚΕΦ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 11:23:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΧ246907Θ-ΝΓΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου