ΧΕ-1658 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 9Β2146907Θ-9Ι7

Θέμα: ΧΕ-1658 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:15:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β2146907Θ-9Ι7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου