ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Θ6Φ46907Θ-ΕΑΙ

Θέμα: ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:14:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ6Φ46907Θ-ΕΑΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου