ΧΕ-1550 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1208/2022 – ΑΔΑ: 9ΡΙΨ46907Θ-Ψ3Χ

Θέμα: ΧΕ-1550 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1208/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 12:52:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΙΨ46907Θ-Ψ3Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου