ΧΕ-1490 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Α 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 416.94) , Β 2020 (3133.07) – ΑΔΑ: 9Ψ3Θ46907Θ-ΣΗ8

Θέμα: ΧΕ-1490 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Α 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 416.94) , Β 2020 (3133.07)
Ημερομηνία: 08/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:26:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ3Θ46907Θ-ΣΗ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου