Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 18728/15-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 9ΠΨΞ46907Θ-408

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 18728/15-09-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 15:41:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨΞ46907Θ-408
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου