ΧΕ-1580 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1027/2022 – ΑΔΑ: 9ΟΦ746907Θ-ΞΥ3

Θέμα: ΧΕ-1580 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1027/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:17:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΦ746907Θ-ΞΥ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου