ΧΕ-1500 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: 9ΝΩΘ46907Θ-9ΥΣ

Θέμα: ΧΕ-1500 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:12:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΩΘ46907Θ-9ΥΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου