ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ – ΑΔΑ: 9Μ9Ζ46907Θ-ΕΙΥ

Θέμα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 14:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ9Ζ46907Θ-ΕΙΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου