ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο25 (ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 90mm – ΑΔΑ: 9Η8Α46907Θ-ΙΟ2

Θέμα: ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο25 (ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 90mm
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 13:39:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η8Α46907Θ-ΙΟ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου