ΧΕ-1639 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΓΩΩ46907Θ-ΖΧ5

Θέμα: ΧΕ-1639 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:22:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΩΩ46907Θ-ΖΧ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου