Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 266/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 9ΧΩΩ46907Θ-899

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 266/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 14:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΩΩ46907Θ-899
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου