ΧΕ-1585 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 96ΟΔ46907Θ-ΒΛΦ

Θέμα: ΧΕ-1585 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 14:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΟΔ46907Θ-ΒΛΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου