ΧΕ-1609 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 879/2022 – ΑΔΑ: 94ΦΦ46907Θ-ΖΓ3

Θέμα: ΧΕ-1609 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 879/2022
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:13:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΦΦ46907Θ-ΖΓ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου