Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.313/2022 Π20Θ20 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ " από την εταιρεία ΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -GREENFENCE – ΑΔΑ: 93ΡΧ46907Θ-49Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.313/2022 Π20Θ20 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ "
από την εταιρεία ΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -GREENFENCE
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 13:09:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΡΧ46907Θ-49Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου