Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 91ΟΘ46907Θ-Ψ23

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1990/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 13:14:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΟΘ46907Θ-Ψ23
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου