ΧΕ-1469 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE A , B ,Γ , Δ 2020 & Α , Β 2021 – ΑΔΑ: 910Ψ46907Θ-3ΚΓ

Θέμα: ΧΕ-1469 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , REBATE A , B ,Γ , Δ 2020 & Α , Β 2021
Ημερομηνία: 06/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 14:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 910Ψ46907Θ-3ΚΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου