Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ318/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MILONAS HEALTH AE – ΑΔΑ: 6Υ4746907Θ-ΞΔΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ318/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MILONAS HEALTH AE
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 09:33:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ4746907Θ-ΞΔΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου