ΧΕ-1534 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 172/2022 – ΑΔΑ: 6ΞΩΤ46907Θ-ΠΗΝ

Θέμα: ΧΕ-1534 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 172/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:12:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩΤ46907Θ-ΠΗΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου