ΧΕ-1532 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 151/2022 – ΑΔΑ: 6ΞΛΛ46907Θ-ΗΥ7

Θέμα: ΧΕ-1532 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 151/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:12:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΛ46907Θ-ΗΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου