Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ – ΑΔΑ: 6ΞΦΦ46907Θ-Ψ7Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 09:58:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦΦ46907Θ-Ψ7Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου