ΧΕ-1549 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 312/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΞΔ46907Θ-2ΓΗ

Θέμα: ΧΕ-1549 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 312/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:17:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΔ46907Θ-2ΓΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου