Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 (θέμα 31ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΒΡΜ46907Θ-ΡΔ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 (θέμα 31ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 10:01:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΡΜ46907Θ-ΡΔ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου