ΧΕ-1525 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΣΜΙ46907Θ-ΟΒΡ

Θέμα: ΧΕ-1525 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:30:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΜΙ46907Θ-ΟΒΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου