Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 213/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ" από την εταιρεία DRAEGER HELLAS MON AE. – ΑΔΑ: 6ΣΦΡ46907Θ-Δ08

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 213/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ"
από την εταιρεία DRAEGER HELLAS MON AE.
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 10:16:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΡ46907Θ-Δ08
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου