Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΔΑ: 6ΡΓΟ46907Θ-Ω2Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 09:55:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓΟ46907Θ-Ω2Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου