ΧΕ-1637 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΨΡΡ46907Θ-129

Θέμα: ΧΕ-1637 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:16:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΡΡ46907Θ-129
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου