ΧΕ-1542 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 810/2022 & ΧΕ 820/2022 – ΑΔΑ: 6ΟΞΘ46907Θ-Γ84

Θέμα: ΧΕ-1542 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 810/2022 & ΧΕ 820/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:09:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞΘ46907Θ-Γ84
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου