ΧΕ-1560 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 443/2022 – ΑΔΑ: 6Μ6Ψ46907Θ-Τ28

Θέμα: ΧΕ-1560 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 443/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:24:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6Ψ46907Θ-Τ28
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου