ΧΕ-1527 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΚΘ646907Θ-3ΗΨ

Θέμα: ΧΕ-1527 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2022 13:23:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘ646907Θ-3ΗΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου