ΧΕ-1520 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΚΠΞ46907Θ-ΕΣΚ

Θέμα: ΧΕ-1520 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:30:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠΞ46907Θ-ΕΣΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου