Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021(θέμα 9ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓ ΣΥΣΤ " από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤ ΥΠΗΡ – ΑΔΑ: 6ΙΗΗ46907Θ-70Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021(θέμα 9ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓ ΣΥΣΤ "
από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤ ΥΠΗΡ
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 08:31:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΗΗ46907Θ-70Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου